Vstupenky

Ceník pro sezonu 2024/2025

Vstupenky
Jednotné vstupné na pokladně 150 Kč (není možnost výběru sedačky)

On-line vstupenka 110 Kč (možnost zvolit konkrétní sedadlo)

Děti do 140 cm a ZTP/P - Zdarma

Permanentní vstupenky
Sezónní permanentka: 1350 Kč (výběr sedadla nutné nahlásit v sídle klubu) - platné pro A tým i B tým

(předprodej od 1.7.2024 - v sídle klubu, pouze platba v hotovosti)


Vstupenka B tým - ČFL - 80 KčUpozornění pro fanoušky

Info pro fanoušky FCT – při zakoupení vstupenky a vstupu na východní tribunu u Jordánu, nebude poté možné projít na hlavní západní tribunu a naopak.Obchodní podmínky

https://eshop.fctaborsko.cz/obchodni-podminky


Ochrana osobních údajů a dat

https://eshop.fctaborsko.cz/ochrana-osobnich-udaju


Návštěvní řád stadionu Kvapilova 3075, Tábor

I. Obecná ustanovení

 1. Tento Návštěvní řád je směrnice vyhlášená provozovatelem areálu Kvapilova (dále jen „areál“), kterým je zapsaný spolek FC Táborsko akademie, se sídlem Kvapilova 3075, 390 03 Tábor, který určuje základní pravidla chování všech návštěvníků vstupující do areálu Kvapilova.
 2. Účelem Návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany, bezpečnosti zdraví a majetku na stadionu a rovněž zabezpečení, pokud možno ideálních podmínek průběhu všech akcí, které se budou na stadionu uskutečňovat. Cílem Návštěvního řádu arény je též zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry na stadionu. Každý svým vstupem na jakoukoliv akci pořádanou v areálu vyjadřuje svůj souhlas výt vázán podmínkami a obsahem tohoto Návštěvního řádu.
 3. Pojem Návštěvní řád je totožný s pojmem Provozní řád.,

II. Areál Kvapilova

 1. Areál slouží veřejnosti k pořádání společenských akcí (fotbalové zápasy) a o způsobu jejího využití a použití rozhoduje výlučně jeho majitel, společnost FC Táborsko akademie z.s., se sídlem Kvapilova 3075, 390 03 Tábor.
 2. Veřejnost může do areálu vstupovat pouze se souhlasem majitele tohoto fotbalového stadionu, pouze v čase stanoveném tímto Návštěvním řádem nebo ve výjimečných případech jiným rozhodnutím majitele stadionu a pouze v souladu s podmínkami stanovenými tímto Návštěvním řádem.
 3. Tento Návštěvní řád je závazný pro všechny osoby, které budou areál využívat pro vlastní akce na základě zvláštní smlouvy uzavřené pro konkrétní účel se společností FC Táborsko akademie z. s., jakož i pro hosty těchto osob.
 4. Kromě majitele areálu je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto Návštěvního řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba případně v rámci své zákonné povinnosti též Policie ČR.

III. Pobyt v areálu Kvapilova

 1. V areálu mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku, nebo jiný opravňující průkaz, či osoby, které své oprávnění k pobytu mohou prokázat jiným způsobem. Každá osoba uvnitř areálu má povinnost na žádost pořadatelské, nebo bezpečnostní služby, jakož i policie prokázat své oprávnění k pobytu platbou vstupenkou nebo opravňujícím průkazem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění pobytu, bude z areálu vyveden. Při opuštění areálu ztrácí vstupenka svou platnost: toto platí i pro držitele permanentní vstupenky ohledně oprávnění vstupu na konkrétní hrací den.
 2. Areál je zpřístupněn pro veřejnost vždy nejméně jednu hodinu před zahájením akce do uplynutí jedné hodiny následující po ukončení akce, není-li stanoveno majitelem FC Táborsko akademie z. s. z organizačních důvodů jinak.
 3. Návštěvníci jsou povinni obsadit pouze místo uvedené na vstupence pro danou akci. Fanoušci a příznivci hostujícího týmu jsou povinni zdržovat se pouze v sektoru určeném majitelem areálu a jsou povinni respektovat organizační pokyny pořadatelské nebo bezpečností služby, případně příslušníků policie ČR.
 4. Z bezpečnostních důvodů a k odvracení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn pořadatelské a bezpečnostní služby, jakož i policie zaujmout jiná místa než uvedená na vstupence, a to případně i v jiném sektoru. Stejné platí i pro návštěvníky kteří přijdou po zahájení dané akce.
 5. Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku, ztrácejí oprávnění k pobytu a mohou být pořadatelskou, nebo bezpečností službou případně též příslušníky Policie ČR kdykoliv vyvedeni z prostoru areálu.

IV. Vstup do areálu Kvapilova

 1. Každý návštěvník je při vstupu do areálu povinen bez žádání ukázat a na požádání vydat ke kontrole pořadatelské nebo bezpečností služby svou vstupenku, nebo jiný opravňující průkaz.
 2. Padělání, kopírování a pozměňování vstupenky je zakázáno. Držitelům takovéto vstupenky bude vstup do areálu odepřen. Vstupenka se nevyměňuje, zaplacené vstupné se nevrací. Plné znění týkající se pravidel používání vstupenky je na zadní straně každé legálně zakoupené vstupenky.
 3. Pořadatelská nebo bezpečností služba, jakož i policie jsou oprávněny prohlédnout – a to i při použití technických prostředků – osoby, které z důvodu podezření předchozí konzumace alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo z důvodu vnášení zbraní, nebo jiných nebezpečných předmětů, či věcí nebo látek způsobující nebezpeční vzniku ohně mohou představovat bezpečnostní riziko pro danou akci. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů.
 4. Do prostoru areálu je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost a odpovídající zázemí osob pobývajících v areálu a jejich majetku. O zákazu vnášet takové předměty do areálu je z pověření majitele stadionu oprávněna rozhodovat pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v jednotlivých a výjimečných případech majitel.
 5. Osoba, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě resp. vstupu do areálu, nebo osobám, které představují bezpečnostní riziko ve smyslu tohoto Návštěvního řádu, nebude umožněn vstup do areálu. Totéž platí i pro osoby, kterým byl v ČR zakázán vstup na pořádanou akci z důvodu závadného chování na obdobných akcích. Odmítnuté osoby nemají nárok na vrácení vstupného.
 6. Vstup do objektu je pracovníkům zaměstnaným v areálu umožněn nepřetržitě.
 7. Pro účely zásobování a dodavatelům je vstup do objektu umožněn hlavním vstupem přes recepci z ulice Kvapilova.
 8. Akreditovaným návštěvníkům – novinářům, je vstup do objektu – umožněn z pravidla 2 hodiny před začátkem akce vlastním vchodem vedle hlavního vchodu do stadionu. Změna tohoto režimu je možná na základě dohody promotéra akce s provozovatelem areálu. Konkrétní režim je stanoven na základě charakteru akce.
 9. Pořadatel má právo požadovat po divákovi, aby se při vstupu na stadion legitimoval. Údaje takto zjištěné mohou být systematicky využívány v případech porušení Návštěvního řádu.

V. Mimořádné opatření při rizikových zápasech

 1. Prodej vstupenek bude při vytypovaných utkáních prováděn jenom na základě předložení OP.
 2. Vstup do areálu je podmíněn předložením OP.

VI. Chování v areálu

 1. Každý návštěvník areálu je povinen chovat se v prostoru areálu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak jako zařízení areálu a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby při sledování akce, která v areálu právě probíhá.
 2. Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořádkové nebo bezpečnostní služby, jakož i policie, hasičů, záchranné služby a hlasatele.
 3. Návštěvníci areálu jsou povinni při svém pobytu na stadionu respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet se jakýchkoliv projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě, porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného jednání z prostoru areálu bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden.
 4. Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty je povinnost udržovat volné.

VII. Zákazy

 1. Návštěvníkům stadionu je zakázáno vnášet do prostoru areálu zejména následující předměty nebo jiné předměty obdobné povahy a účelu:
 • a) rasisticky hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál
 • b) jakéhokoliv druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové či dodací zbraně
 • c) spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky, nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví
 • d) láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy, nebo jiné předměty, které jsou vyrobeny z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu
 • e) neskladné předměty jako žebřík, židle, stoličky, krabice či kufr
 • f) ohňostroj, rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících zařízení
 • g) tyče pro vlajky či transparenty
 • h) nástroje způsobující nadměrný hluk (např. vovuzely, řehtačky)
 • i) alkoholické nápoje a drogy jakéhokoliv druhu
 • j) zvířata
 • k) laserové ukazovátka
 • l) kufry, velké tašky, deštníky, batohy
 • m) fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely profesionálního zaznamenávání zvuku či obrazu s výjimkou výslovně uděleného souhlasu majitele areálu
 • Dále je návštěvníkům ZAKÁZÁNO
 • a) vyslovovat, rozlišovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení
 • b) přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, či lézt na ně, zejména fasády, ploty, zdi, ohrazení hrací plochy, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoliv druhu a střechy
 • c) vstupovat do prostoru, který není vyhrazen pro návštěvníky (např. hrací plocha, vnitřní prostory, administrativní budova)
 • d) házet předměty či tekutiny jakéhokoliv druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky
 • e) zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice
 • f) ničit zařízení a vybavení areálu
 • g) bez povolení prodávat vstupenky
 • h) popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty
 • i) konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat areál jinou cestou, zejména odhazováním věcí
 • j) jezdit po cestách a plochách bez speciálního povolení
 • k) jakýmkoliv způsobem pořizovat prostřednictvím moderních technologií zvukové či obrazové záznamy jak v prostoru areálu, tak z průběhu akce
 • l) překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné na stadionu
 • m) v celém areálu kouřit
 • n) vnášet do areálu zápalky, zapalovače a jiné prostředky na rozdělávání ohně
 • o) zahalovat si tvář a tím znemožňovat identifikaci
 • p) „Na stadionu je přísně zakázáno shromažďování, přenášení, vytváření či šíření jakýchkoli informací, dat nebo údajů týkajících se vývoje zápasů, chování nebo jakéhokoli jiného faktoru či skutečností v jakémkoliv utkání či pořizování jakéhokoli zvukového, obrazového nebo audiovizuálního záznamu či materiálu v jakémkoliv utkání (ať už pomocí elektronických zařízení nebo jinak) pro účely jakékoli formy sázení, hazardních her nebo komerčních aktivit, které nebyly předem povoleny, nebo pro jakékoli jiné účely porušující tyto Podmínky. Výjimkou z tohoto zákazu jsou případy, kdy k tomu Liga a klub výslovně udělí oprávnění nebo povolení. Mobilní telefony lze používat pouze pro osobní, soukromé použití. V případě porušení těchto podmínek může být návštěvníkům odepřen přístup na stadion nebo z něho mohou být vykázáni.
 • 1.Majitel areálu je oprávněn požadovat po každém kdo poruší výše uvedené zákazy a omezení náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena, vydání věcí, kterou byla škoda způsobena nebo závadný stav vyvolán a dále též úhradu pokuty v minimální výši 2 000 Kč, v maximální výši 50 000 Kč, dle závažnosti porušení stanovených povinnosti a v této souvislosti způsobené škody a následků. Majitel areálu je rovněž oprávněn každému, kdo poruší principy tohoto Návštěvního řádu nebo výše stanovené zákazy či omezení, zakázat na dobu určitou nebo dle závažnosti provinění též na dobu neurčitou VSTUP DO AREÁLU.

VIII. Práva pořadatele / Dohled

 1. Právo k výkonu funkce pořadatele má zplnomocněný zástupce FC Táborsko akademie z. s. a při akcích také pořadatelská a bezpečnostní služby, jakož i Policie ČR.

IX. Odpovědnost za škody

 1. Vstup a užívání areálu uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí
 2. Provozovatel FC Táborsko akademie z. s. odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jejich zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru závislé činnosti
 3. Úrazy a škody je nutno neprodleně nahlásit pořadateli akce nebo provozovateli areálu

X. Jednání proti předpisům

 1. Osoby, které poruší ustanovení Návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeny z areálu a postiženy zákazem vstupu do areálu. Totéž platí pro osoby, kterou jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Vznikne-li podezření trestního jednání nebo jiného přestupku, může být podáno trestní oznámení.
 2. Práva pořadatele zůstávají nedotčena

XI. Účinnost

 1. Tento Návštěvní řád je účinný od 01.07.2023

V Táboře 01.07.2023

Vedoucí provozu: Daniel Kočer

Předseda správní rady: Ondřej Dvořák


AKTUÁLNĚ NA WEBU

A tým - zápas

Dobrý vstup, Táborsko v 1. kole ChNL porazilo Slavii B 3:1

21. 7. 2024
Aktuality

UPOZORNĚNÍ PRO FANOUŠKY, dbejte na svou bezpečnost

18. 7. 2024
A tým - preview

Prvním soupeřem nové sezony bude Slavia Praha B

18. 7. 2024
Mládež

Dorostenecké týmy v přípravě nestačily na Duklu Praha

17. 7. 2024